ĐỜI SỐNG

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực rất cần “vòng Kim cô”

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, nêu Đề án thành lập “Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chân rết - cấp tỉnh”, là chuẩn. Trên cơ sở tổ chức nhân sự liêm chính, kiêm nhiệm; nhân sự sẵn có ở địa phương tham gia Ban Chỉ đạo.