TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Chung tay phát triển du lịch bền vững gắn với nông nghiệp

Phát triển du lịch bền vững gắn với nông nghiệp, nông thôn là một trong những nội dung được các cơ quan ban ngành quan tâm.