Hưng Thịnh

DOANH NGHIỆP

FLC xin HoSE xem xét lại việc hủy niêm yết

FLC khẩn thiết xin HoSE cảm thông cho hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp, xin được xem xét lại quyết định huỷ niêm yết.