Bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam

Các sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam giai đoạn 2022-2025 sẽ được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài để nâng cao vị thế và uy tín sản phẩm.