Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc khởi sắc

Nhiều cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nối lại hoạt động thông quan và có nhiều khởi sắc với trên 100 phương tiện thông quan mỗi ngày.