Bộ Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu phản ánh về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương tham khảo thông tin báo chí phản ánh về việc giao thương quốc tế, lừa đảo xuất khẩu nông sản, để nghiên cứu, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế.