Đồng Tháp hướng tới hình thành vùng sản xuất gạo ngon

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích gieo trồng lúa 3 vụ trong năm trên 500.000 ha, sản lượng hơn 3,3 triệu tấn/năm. Gạo ngon Đồng Tháp đã có mặt trên thị trường thế giới và hiện nay Đồng Tháp hướng đến hình thành vùng sản xuất nguyên liệu gạo ngon phục vụ trong nước và trên thế giới.