Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%

13/07/2022 18:18

Mới đây, Đạm Phú Mỹ (HoSE: DPM) thông báo ngày 21/7 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 40%, 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng.

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng công ty dự chi khoảng 1.570 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Ngày 23/8 thực hiện thanh toán.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Đạm Phú Mỹ đã thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%, tương đương tổng chi 1.957 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức kế hoạch 10% đề ra năm trước. Doanh nghiệp đã tạm ứng 10% vào đầu năm.

Phương án chia cổ tức này được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh khởi sắc năm qua. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 12.786 tỷ đồng, tăng 65%; lãi sau thuế 3.172 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2020 và ghi nhận mức kỷ lục.

mg-9592-1200x800-1657592109.jpg PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Với kết quả kinh doanh ước đạt trong 6 tháng đầu năm, HĐQT trình kế hoạch 2022 tổng doanh thu hợp nhất 17.239 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.473 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 9% so với thực hiện 2021. Theo đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương mức chia 2021.

Quý I, doanh nghiệp phân bón báo cáo doanh thu 5.885 tỷ đồng, gấp 3 lần; lãi sau thuế 2.126 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu DPM chốt phiên ngày 7/7 ở mức giá 44.000 đồng/cp, giảm 35% trong vòng 1 tháng và tương đương vùng giá đầu tháng 2.

Tại đại hội, cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 50%, tương đương tổng chi 1.957 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức kế hoạch (10%) đề ra năm trước. Đây là mức chia cổ tức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Năm 2014, doanh nghiệp cũng chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

z3559927659730-3345b555d2b403abc4027edd0c6592b6-1657592109.jpg

Phương án chia cổ tức này được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh khởi sắc năm qua. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 12.786 tỷ đồng, tăng 65%; lãi sau thuế 3.172 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2020 và ghi nhận mức kỷ lục.

Năm nay, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.239 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.473 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 9% so với thực hiện 2021. Theo đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương mức chia 2021.

Quý I, doanh nghiệp phân bón báo cáo doanh thu 5.885 tỷ đồng, gấp 3 lần; lãi sau thuế 2.126 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước. Công ty hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm sau quý I.