Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 500 về việc thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính và Quyết định số 501 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính.

Theo Quyết định số 500, thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong bộ, toàn quốc và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn quốc để làm căn cứ xét khen thưởng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2024, thay thế Quyết định số 1310 ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tài chính - Ngân hàng - Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Hội đồng thẩm định, đánh giá và xét mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đối với cá nhân thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 501 nêu rõ: Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính (hội đồng), trình tự xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong bộ, toàn quốc và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn quốc để làm căn cứ xét khen thưởng theo quy định.

Hội đồng thẩm định, đánh giá và xét mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đối với cá nhân thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc tuyến khen thưởng của Bộ Tài chính.

Đồng thời hội đồng tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong bộ, toàn quốc và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, trong toàn quốc làm căn cứ xét khen thưởng theo quy định.

Link nội dung: https://kinhtenet.vn/thanh-lap-hoi-dong-sang-kien-nganh-tai-chinh-2611.html