Hưng Thịnh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng BCĐ quốc gia về tăng trưởng xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo.

Quyết định số 1044 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh vừa được ký bởi Thủ tướng Phạm Minh Chính với hiệu lực ngay từ 5/9/2022.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658 ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Môi trường - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng BCĐ quốc gia về tăng trưởng xanh

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề về tăng trưởng xanh.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện các nhiệm vụ khác về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp đánh giá định kỳ 6 tháng, đột xuất về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.