Hưng Thịnh

Đồng Nai: Đất nông nghiệp ở nông thôn khi tách thửa phải từ 2.000m2

10/09/2022 20:59

Diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp ở đô thị Đồng Nai sau khi tách là 500m2, khu vực nông thôn là 2.000 m2.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định là quy định chi tiết và cụ thể về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo các loại đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo các điều kiện cụ thể như thửa đất sau khi tách thửa phải có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Đối với đường giao thông công cộng có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m, cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m. Ngoài ra, đối với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 19m hoặc chưa có quy định lộ giới giao thông, cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải đảm bảo là 60m2 với đất ở đô thị và đất ở nông thôn là 80m2. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Trường hợp thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa pahỉ được sự chấp nhận của cơ quan chấp thuận đầu tư.

Đối với đất nông nghiệp ở đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 500m2, khu vực nông thôn là 2.000 m2. Thửa đất nông nghiệp khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc phải đảm bảo lối đi cần thiết cho người sử dụng đất ở phía trong, lối đi này không phải là đường giao thông công cộng.

Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định điều kiện cụ thể hợp thửa đất, quy định về tách thửa đối với thửa đất có nhiều loại đất, hay tách thửa với các trường hợp cá biệt.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022 và thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.