Hà Nội bổ sung 634 dự án vào danh mục thu hồi đất

Tại kỳ họp thứ 9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã Thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019