Nhận dạng 7 đặc điểm tín dụng đen để tránh bị cho vay “cắt cổ”  

Cho vay quen biết giữa các cá nhân, thủ tục đơn giản, lãi suất cao, vật thế chấp linh hoạt, rủi ro lớn... là những đặc điểm dễ nhận dạng nhất của tín dụng đen.