Nỗ lực hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia

12/08/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả tích cực.

Nguồn Văn phòng Chính phủ

Theo tbdn.com.vn