Có hay không việc Masan tham gia soạn thảo tiêu chuẩn nước mắm?

Giới chức trách tranh cãi xung quanh thông tin đại diện của Masan tham gia Ban biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm nước mắm.