109 ngày tìm đến tự do của cô gái Việt bị bắt ở Pháp

Mai phải trải qua 8 phiên tòa, tổng chi phí gần 400 triệu đồng, mới có thể cầm trên tay phán quyết vô tội của tòa án Bỉ.