Quốc Cường Gia Lai bị nhắc nhở trên toàn thị trường

Theo SGDCK TP HCM, việc chậm công bố thông tin chậm, thiếu của Quốc Cường Gia Lai gây ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán và quyền lợi của nhà đầu tư.